Bevezető

 

Az http://kertszepitesz.hu/ webáruház (Székhely:5440 Kunszentmàrton Újvilág utca 30. (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával, a webáruház működtetésével kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek.

 

Jelen tájékoztató hatálya Szolgáltató weblapján (http:http://kertszepitesz.hu/) és aldomainjein történő adatkezelésre terjed ki. Jelen adatvédelmi tájékoztató folyamatosan elérhető a következő weboldalról:

 

Az adatvédelmi tájékoztató módosításai a fenti honlapon történő közzététellel lépnek hatályba.

 

Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban: Infotv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a13/A.
 • ‐a)
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösena6.§‐a)
 • 2005.éviXC. törvény az elektronikus információ szabadságról

 

 

 

 • 2003.éviC. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezettena155.§‐a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB‐ajánlásról

 

 

 

Definíciók

 

 1. érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy‐közvetlenül, vagy közvetve‐azonosítható természetes személy;
 2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat ‐ különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret ‐, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozókövetkeztetés;
 3. különlegesadat:
  1. a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
  2. az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint bűnügyi személyes adat;
 4. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok ‐ teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő‐ kezeléséhez;
 5. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezeltadatok törlését kéri;
 6. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 7. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép‐, hang‐ vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők(pl. ujj‐vagy tenyérnyomat,DNS‐minta,íriszkép)rögzítése;
 8. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 9. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzá férhető vététele;
 10. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 11. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

 

 

 1. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozásacéljából;
 2. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 3. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 4. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján ‐ beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is ‐ adatok feldolgozását végzi;
 5. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adatkeletkezett;
 6. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely ‐ ha az adatfelelős nem maga teszi közzéazadatot‐azadatfelelősáltalhozzáeljuttatottadataithonlaponközzéteszi;
 7. adatállomány:az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 8. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 9. gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalom képes ingódolog‐ideértve a pénzt, azért ékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket ‐ (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul( a továbbiakban:reklám).

 

Alapelvek

 

 1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

 

 1. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

 

 1. Személyes adat akkor kezelhető, ha
 • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 • azt törvény vagy‐törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben‐

helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

 

 

 

 

 1. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

 

 1. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

 

 1. Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából ‐ e törvény alapján ‐ az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerintikezeléséhez.

 

 1. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt, vagy nyilvánosságra, hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében.

 

 1. Kétségesetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

 

 

Funkcionálisadatkezelés

 

 1. A weboldalon az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

 1. A kezelt adatok köre: Jelszó, vezeték‐és keresztnév, e‐mail cím, telefonszám, postai cím, cégnév, faxszám,a regisztráció időpontja,regisztrációkori IP cím.

 

 1. Az adatok módosításának lehetősége: A következő adatok módosítását lehet elvégezni a weboldalon: Jelszó, vezeték‐ és keresztnév, e‐mail cím, telefonszám, postai cím, cégnév, faxszám.

 

 1. Az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrzi meg Szolgáltató.

 

 1. A fentieken kívül a személyes adatok törlését,vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

‐postai úton a 5000 SZOLNOK SZOLNOK ISPÁN KÖRÚT 3. 8 em. 5 ajtó. címen, ‐

e‐mail útján info[kukac]kertszepitesz.hu ‐mail címen.

 

 1. A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése céljából meg kereshetik a Szolgáltatót.

 

 1. Szolgáltató a fenti hatóságok részére ‐ amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte ‐ személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának meg valósításához elengedhetetlenül szükséges, illetve amely a kérés időpontjában rendelkezésére áll.

 

 1. A Szolgáltató az érintettek által átadott, a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény előírásainak megfelelően kezeli. A Szolgáltató a feldolgozott adatokat kizárólag személyes azonosításra alkalmatlan formában használja fel

 

 1. Az adatkezelés célja: Szolgáltató a szolgáltatás (weboldal teljes körű használata, pl. regisztráció, vásárlás, hírlevél küldés) nyújtásának céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait, kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak.

 

 1. Szolgáltató kezeli továbbá azokat a személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag feltétlenül szükségesek.

 

 1. Amennyiben a személyes adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, a Szolgáltatóafelvettadatokattörvényeltérőrendelkezésénekhiányában
  1. a rávonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából,vagy
  2. Szolgáltató vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzá járulásának visszavonását követően is kezelheti.

 

 1. A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokkal semmilyen módon nem él vissza.

 

 

Hírlevél, DM tevékenység

 

 1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §‐a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein(pl.elektronikuslevélcím,vagytelefonszám)megkeresse.

 

 1. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

 

 1. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden ‐ a reklámüzenetek küldéséhez szükséges ‐ személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló2008. éviXLVIII.törvény6.§(5)bekezdése.

 

 1. A kezelt adatok köre: név, e‐mail cím, dátum,időpont.

 

 1. Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig.

 

 1. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókrólstb.

 

 

Adattovábbítás

 1. Szolgáltató jogosult az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére továbbítani.

 

 1. Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3)bekezdése.

 

 1. Az adattovábbítás célja : Házhoz szállítás lebonyolítása

 

 1. A továbbított adatok köre házhozszállítás esetén: Név, cím, telefonszám, tranzakciós összeg.

 

 1. Az adatokat a következő adat kezelőknek továbbítja házhozszállítás esetén:

 

Magyar Posta Zrt.

Magyar Posta Zrt. (Cg.:01-10-042463, székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.)

adatvédelmi tájékoztató:

Mpl Adatvédelmi nyilatkozat

DPD Hungária Kft.
DPD Hungária Kft. 1158 Budapest, Késmárk utca 14. B ép.
CÉGJEGYZÉKSZÁM:01-09-888141

Dpd adatvédelem

 

 1. Az adat továbbítás célja:Online fizetés lebonyolítása

 

 1. A továbbított adatok köre: Név, cím, e‐mail cím, telefonszám, tranzakciós jogcím, tranzakciószám, tranzakciósösszeg.

 

 1.  

Adatbiztonság

 1. A Szolgáltató minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.

 

 1. A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás biztosítása érdekében, azaz az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága, teljessége, valamint naprakész állapota érdekében. Biztosítja továbbá, hogy az adatok változatlanság a igazolható legyen.

 

 1. A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzá férhetetlenné válás ellen.

 

 1. Szolgáltató mindent megtesz a kezelt adatok hitelességének, bizalmasságának megőrzése érdekében, és, hogy azokhoz az érintettek és az arra jogosultak mindig hozzáférjenek.

 

 1. A Szolgáltató ezért fenntartja a jogot, hogy amennyiben ügyfelei vagy partnerei részéről a rendszerében biztonsági rést érzékel, akkor azokról az ügyfeleit és partnereit tájékoztassa, és ezzel egyidejűleg a biztonsági rés megszüntetéséig a Szolgáltató rendszeréhez, szolgáltatásaihoz valóhozzáférését, vagy annak egyes funkcióit korlátozza.

 

 

Tájékoztatás az adatkezelésről

 

 1. Az érintett kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyesadatainak‐akötelezőadatkezeléskivételével‐törlésétvagyzárolását.

 

 1. Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá ‐ az érintett személyes adatainak továbbítása esetén ‐ az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

 

 1. Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.

 

 1. Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll, azaz adatkezelési cél, amely a személyes adattörlését kizárta.

 

 1. Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves ‐és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható‐ feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 

 1. Szolgáltató a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

 1. A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben Szolgáltató a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés irántiigényétnemteljesíti,30naponbelülírásbanközliazelutasításindokait.

 

 

 

Jogorvoslat

 

 1. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
  1. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelttel;
  2. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény‐kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  3. törvényben meghatározott egyébesetben.

 

 1. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést ‐ beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is ‐ megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részéreatiltakozássalérintettszemélyesadatotkorábbantovábbította, és akik kötelesek intézkedni tiltakozási jogérvényesítése érdekében.

 

 1. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen‐annakközlésétőlszámított30naponbelül‐bírósághozfordulhat.

 

 1. Felhasználó a jogainak megsértése esetén Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 ‐1‐391‐1400 Fax: +36‐1‐391‐1410

E‐mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

adatkezelés nyilvántartási száma NAIH-112682/2017.